Aannemingen Renovaties Terrassen Interieur Keukens Karweiën

bedrijventerrein SteenGoed - Marteelstik 4
8460 Oudenburg
+32 (0)495 47 23 45
De specialist op vlak van keukens, badkamers, dressings, interieurs en terrassen.

Juridische informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden site


Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website


Via deze website wenst ARTIKK bvba u kennis te laten maken met de producten en diensten die ARTIKK bvba u aanbiedt.

Gebruik van de website


ARTIKK bvba besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan ARTIKK bvba niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal ARTIKK bvba al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. ARTIKK bvba spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. ARTIKK bvba kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.
ARTIKK bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen


Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere partners, en naar klanten die door derden worden beheerd. ARTIKK bvba beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. ARTIKK bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten


U hebt het recht om te consulteren, downloaden voor persoonlijk gebruik en het reproduceren van informatie van deze website, op voorwaarde dat u de bron vermeldt, in overeenkomst met de bepalingen van de wet daterende van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en gerelateerde rechten. Echter, deze toelating is niet van toepassing voor teksten waarbij expliciet beperkingen op het gebruik vermeld zijn. De voorafgaandelijk toelating is altijd vereist voor de reproductie of het gebruik van multimedia informatie (geluid, beelden, software, enz.). Voor alle informatie betreffende de reproductie van informatie kan u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de betreffende websites. Voor meer informatie, klik op “Contact” in de navigatie balk. Alle rechten op het intellectuele eigendom van de website en van de aangeboden informatie blijven voorbehoud aan ARTIKK bvba.

Vertrouwelijkheid


Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de ARTIKK bvba bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. ARTIKK bvba wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. ARTIKK bvba mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat ARTIKK bvba de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen


Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Oostende, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.